Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Norr Amsbergs Ridklubb (882601-9914), Norr Amsberg 565, 781 90 Borlänge, (nedan kallad NARK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för NARKs verksamhet. NARK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att NARK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

NARK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, utbildning, föreläsningar och möten), kommunicera med medlemmar och deltagare (kallelser till aktiviteter, information till funktionärer m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och tävlingsavgifter m.m.).  NARK hanterar personuppgifter i samband med ansökan om Grönt kort och även vid anmälan till NARKs lagtävlingar och mästerskap. NARK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Föreningsadministration
 • Deltagande i ridsportdistriktets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i ridsportdistriktets träningsverksamhet
 • Deltagande i ridsportdistriktets tävlingsverksamhet
 • Ansökan om Grönt kort
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

NARK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom NARKs verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Föreningsadministration
 
Avtal
Deltagande i NARKs   träningsverksamhet
   
Avtal
Registrering av Grönt Kort
  
Avtal
Deltagande i NARKs   tävlingsverksamhet
   
Avtal
Sammanställning av statistik   och uppföljning
    
Allmänt intresse
Licenshantering
  
Avtal
Ansökan om bidrag
   
Rättslig förpliktelse
Utbildningar arrangerade av NARKAllmänt intresse   vid statsbidragsfinansierad   utbildning, annars samtycke
Kontakt med NARK
   
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
  
Intresseavvägning
Publicering av     material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland   samtycke 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

NARK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i NARKs har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende NARKs behandling av dina personuppgifter. NARK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får NARK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende NARKs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Minderårig

Det finns inte någon åldersgräns i dataskyddsförordningen för när en person kan samtycka. En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt personuppgiftslagen. Detta gäller även personer under 18 år.

En ungdom/barn som inte själv kan tillgodogöra sig informationen kan inte lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall.

Personuppgiftsbiträden

Om NARK är personuppgiftsbiträde ska NARK upprätta ett register över den behandling som NARK utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret:

 • Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter (dvs NARK) och till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud
 • Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning
 • Eventuella tredjelandsöverföring
 • Säkerhetsåtgärder

Om du vill veta mer

Har du frågor om NARKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du NARK, info@norramsbergsrk.se

RF har en webbsida med information om vad som gäller inom idrotten för hantering av personuppgifter, https://www.rf.se/Personuppgifter/ Där finns information till förbund, föreningar och privatpersoner, samt mallar för exempelvis begäran av personutdrag.

Giltighet

Den här Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25. Den kommer regelbundet att ses över.

NARK har rätt att när som helst uppdatera denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla.

Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp eventuellt avtal med oss innan villkoren träder ikraft.

Källor: RF Datainspektionen

Blogg på WordPress.com.